fbpx
Fael Security

Въглероден отпечатък на продукта (CFP) UNI EN ISO 14067:2018 и Fael Security Srl

22 сеп. 2023

FAEL SECURITY SRL направи първата важна стъпка в посока намаляване на емисиите на парникови газове, като получи сертификат за съответствие Carbon Footprint UNI EN ISO 14067:2018 за продукта “Плъзгаща врата CROSSWALK 120

Въглеродният отпечатък на продукта (CFP) определя количествено емисиите на парникови газове (GHG – Greenhouse Gases) на дадена стока или услуга и се дефинира като сума от общите емисии и поглъщания на парникови газове от системата, която произвежда продукта, през целия му жизнен цикъл.
Въглеродния отпечатък на продукта е доброволен пазарен инструмент, чийто референтен документ е стандартът UNI EN ISO 14067:2018, който определя изискванията и насоките за количествено определяне на Въглеродния отпечатък на продукта, въз основа на международните референтни стандарти за проучвания за оценка на жизнения цикъл-LCA.
Основните точки на ISO 14067 обхващат: референтни принципи, методология за количествено определяне на Въглеродния отпечатък на продукта и доклад за проучване на Въглеродния отпечатък на продукта. Въглероднният отпечатък на продукта, се основава на проучвания за оценка на жизнения цикъл-LCA, чийто анализ се ограничава до емисиите, които оказват влияние върху изменението на климата, и се изразява в еквиваленти на CO2.
Проучването взема предвид емисиите, свързани с добива и обработката на суровината, както и тези, свързани с производството, транспорта, употребата и крайното изхвърляне на продукта.
Въглероднният отпечатък на продукта CFP дава възможност да се определят най-критичните етапи по отношение на емисиите на парникови газове, което дава възможност за прилагане на мерки за намаляване на емисиите на парникови газове.

Основната цел на Fael Security Srl е да намали въглеродния си отпечатък чрез управление и промяна на методите на потребление и производство.

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security