fbpx

Общи разпоредби

Настоящите условия са валидни единствено между компанията Fael Security SRL, със седалище Via Ettore Majorana 4, 72100 Brindisi (Италия) VAT № 01305650747, наричана по-долу “Fael”, и всяко лице, което извършва онлайн покупки на уебсайта faelcopy.demolnw.it, наричано по-долу “ПОТРЕБИТЕЛ”. Тези условия могат да бъдат променяни, като датата на публикуването им на сайта отговаря на датата на влизане в сила

Настоящите общи условия уреждат покупките, направени на faelcopy.demolnw.it, в съответствие с разпоредбите на част III, дял III, глава I от Кодекса за защита на потребителите, Законодателен указ №. 206/2005, изменен със Законодателен указ №. 21/2014 и със Законодателен указ. 70/2003 относно електронната търговия.

 

ЧЛЕН 1 – Предмет на договора

С настоящите общи условия за продажба Fael продава, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ дистанционно купува материалните движими стоки, посочени и предлагани за продажба на уебсайта faelcopy.demolnw.it. Договорът се сключва единствено чрез интернет, като ПОЛЗВАТЕЛЯТ осъществява достъп до адреса faelcopy.demolnw.it и прави поръчка за покупка съгласно процедурата, посочена на самия сайт.

Клиентът се задължава да прочете, преди да потвърди поръчката си, настоящите общи условия за продажба, по-специално преддоговорната информация, предоставена от Fael, и да ги приеме, като постави отметка в посоченото поле.

 

ЧЛЕН 2 – Преддоговорна информация за потребителя – Чл. 49 от Законодателен указ 206/2005

Преди сключването на договора за покупко-продажба ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да се запознае с характеристиките на стоките, които са показани в индивидуалните продуктови листове към момента на избора на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Преди сключването на договора за покупко-продажба и преди потвърждението на поръчката със “задължение за плащане” ПОТРЕБИТЕЛЯТ се информира за

– общата цена на стоките, включително данъците, с подробности за доставката и всички други разходи;

– методите на плащане;

– срокът, в който Fael се задължава да достави стоките;

– условията, сроковете и процедурите за упражняване на правото на оттегляне (чл. 6 от настоящите условия), както и стандартния формуляр за отказ, посочен в част Б от приложение I към Законодателен указ 21/2014;

– информация, че КЛИЕНТЪТ поема разходите за връщане на стоките в случай на отказ от договора;

– наличието на правна гаранция за съответствие на закупените стоки;

– условията за следпродажбено обслужване и търговските гаранции, предоставени от Fael.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време и във всички случаи преди сключването на договора, да се запознае с информация за Fael, нейния географски адрес, номер на телефон и факс и адрес на електронна поща, която информация също е изложена по-долу:

 

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Италия)

ДДС № 01459520746

Телефон/факс +39 0831 546563

Имейл: fael@fael.com

 

ЧЛЕН 3 – Сключване и влизане в сила на договора

Договорът за продажба се счита за сключен, когато Fael изпрати на ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение, потвърждаващо поръчката. Имейлът съдържа данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ и номера на поръчката, цената на закупените стоки, разходите за доставка и адреса за доставка, на който ще бъдат изпратени стоките, както и линк за опция за разпечатване и запазване на копие на тези условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да провери верността на съдържащите се в тях лични данни и да уведоми незабавно Fael за всякакви корекции.

Fael се задължава да описва и представя продаваните на сайта стоки по възможно най-добрия начин. Въпреки това е възможно да има някои грешки, неточности или малки разлики между сайта и действителния продукт. Освен това снимките на продуктите, представени на faelcopy.demolnw.it, не представляват елемент от договора, тъй като са само представителни.

Fael се задължава да достави стоките в срок от 30 дни, считано от изпращането от страна на Fael на електронното писмо за потвърждение на поръчката до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ЧЛЕН 4 – Наличност на продуктите

Наличността на продукта се отнася до действителната наличност в момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави поръчката. Тази наличност във всички случаи трябва да се счита за чисто ориентировъчна, тъй като поради едновременното присъствие на няколко потребители на сайта, продуктите могат да бъдат продадени на други ПОТРЕБИТЕЛИ преди потвърждаване на поръчката.

Дори и след изпращането на електронното съобщение за потвърждение на поръчката от страна на Fael, може да възникне частична или пълна липса на наличност на стоките. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде информиран незабавно по електронна поща.

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ поиска анулиране на поръчката, като по този начин прекрати договора, Fael ще възстанови платената сума в срок от 14 дни от деня, в който Fael е уведомен за решението на клиента да прекрати договора.

 

ЧЛЕН 5 – Условия за плащане

Всяко плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да бъде извършено само по банков път, чрез Paypal или с наложен платеж.

В случай на плащане чрез Paypal действителната такса се начислява, когато поръчката е потвърдена и плащането е прието.

 

ЧЛЕН 6 – Цени

Всички продажни цени на продуктите, посочени на faelcopy.demolnw.it, са в евро и включват ДДС, а когато е приложимо – и вноската за ОЕЕО.

Разходите за доставка не са включени в цената на покупката, но се посочват и изчисляват в края на процеса на покупка преди извършване на плащането.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ приема правото на Fael да променя цените си по всяко време, но стоките се фактурират въз основа на цените, посочени на уебсайта в момента на създаване на поръчката и посочени в електронното съобщение за потвърждение, изпратено от Fael до ПОЛЗВАТЕЛЯ.

В случай на компютърна, ръчна, техническа или каквато и да е друга грешка, която води до съществена промяна, непредвидена от Fael, в обявената продажна цена, която я прави прекомерна или очевидно смешна, поръчката за покупка се счита за невалидна и се анулира, а сумата, платена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, се възстановява в срок от 14 дни от деня на анулирането.

 

ЧЛЕН 7 – Право на оттегляне

В съответствие с действащите законови разпоредби ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от покупката, без да дължи неустойка и без да посочва причина, в срок от 14 дни от датата на получаване на продуктите.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да упражни правото си на отказ, трябва да съобщи това на Fael чрез изрична декларация, която може да бъде изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ и чрез изпращане на изрична декларация, съдържаща решението за отказ от договора, или чрез изпращане на стандартния формуляр за отказ от договора, както е посочено в приложение I, част Б , Законодателен указ 21/2014 (не е задължителен), чийто текст е представен по-долу:

Стандартен формуляр за оттегляне съгласно чл. 49(1)(h)

(попълнете и върнете този формуляр само ако желаете да се откажете от договора)

 

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Италия)

ДДС № 01459520746

Телефон/факс +39 0831 546563

Имейл: fael@fael.com

 

Аз/ние (*) уведомявам/е (*) за моя/нашия (*) отказ от моя/нашия (*) договор за продажба на следните стоки/услуги (*)

– Поръчано на (*)/получено на (*)

– Име на потребителя(ите)

– Адрес на потребителя(ите)

– Подпис на потребителя(ите) (само ако този формуляр се изпраща на хартиен носител)

– Дата

(*) Изтрийте неизползваната формулировка.

В случай че правото на отказ бъде упражнено, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да върне стоките в срок от 14 дни от деня, в който е съобщил на Fael желанието си да се откаже от договора съгласно чл. 57 от Законодателен указ 206/2005.

Стоките трябва да бъдат върнати за ваша сметка на

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Италия)

Преките разходи за връщане на продуктите се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Разходите се оценяват на максимум около 300,00 EUR (триста/00) евро.

Стоките трябва да бъдат върнати неповредени, в оригиналната им опаковка, комплектовани с всички части (включително опаковката и всякаква документация и допълнително оборудване: ръководства, кабели и т.н.) и в комплект с приложените данъчни документи. Без да се засяга правото на проверка на спазването на горепосоченото, Fael възстановява сумата на продуктите, които подлежат на изтегляне, в рамките на максимум 14 дни, с изключение на разходите за изпращане на доставката.

Както е предвидено в чл. 56, параграф 3 от Законодателен декрет 206/2005, изменен със Законодателен указ 21/2014, Fael може да спре възстановяването до получаването на стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ докаже, че е изпратил стоките обратно на Fael.

Fael ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, избрано от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на покупката. В случай на плащане по банков път и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да упражни правото си на отказ, той трябва да предостави на Фаел банковите данни, като влезе в раздела за контакт с нас: IBAN, SWIFT и BIC, необходими за възстановяването от Fael.

 

ЧЛЕН 8 – Правна гаранция за съответствие

В случай на получаване на продукти, които не съответстват на поръчките или са дефектни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възстанови безплатно продукта чрез ремонт или замяна на продукта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни това право, ако дефектът се прояви в срок до две години от доставката на стоките и съобщи за дефекта на Fael в срок от 7 дни от откриването му.

След това клиентът трябва да пристъпи към създаване на файл на адрес fael@fael.com . В случай на дефектен или несъответстващ на изискванията продукт, Fael организира за своя сметка изтеглянето на продукта, в зависимост от възможностите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ЧЛЕН 9 – Търговска гаранция

Всички продукти, представени на faelcopy.demolnw.it, се ползват, в допълнение към правната гаранция за съответствие, посочена в предходния член, от търговска гаранция, чийто срок е посочен в продуктовите листове на изделията.

За да се възползва от гаранционното обслужване, КЛИЕНТЪТ трябва да запази фактурата.

 

ЧЛЕН 10 – Условия за доставка

Продуктите се доставят с експресна куриерска фирма на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ при поръчката, в рамките на и не по-късно от 30 дни от датата на получаване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на електронното писмо за потвърждение на поръчката, изпратено от Fael.

За всяка поръчка, направена на faelcopy.demolnw.it, Fael издава фактура за изпратените стоки. Фактурата може да бъде поискана по имейл. Фактурата трябва да съдържа информацията, предоставена от КЛИЕНТА по време на процеса на покупка. След издаването на фактурата не е възможно да се правят промени на посочените в нея данни.

 

ЧЛЕН 11 – Отговорност

Fael не поема отговорност за неефективност, дължаща се на форсмажорни обстоятелства или непредвидими обстоятелства, дори ако те зависят от неизправности и сривове в интернет мрежата, в случай че не е в състояние да изпълни поръчката в рамките на договорния срок.

 

ЧЛЕН 12 – Достъп до обекта

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до сайта, за да се консултира и да извършва покупки. Не е разрешено никакво друго използване, по-специално търговско, на сайта или неговото съдържание. Цялостта на елементите на този сайт, независимо дали са звукови или визуални, и свързаните с тях използвани технологии, остават собственост на Fael и са защитени от закона за интелектуалната собственост.

 

ЧЛЕН 13 – Бисквитки

Уебсайтът faelcopy.demolnw.it използва “”бисквитки””. Бисквитките са електронни файлове, които записват информация, свързана с навигацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта (разгледани страници, дата и час на посещението и т.н.), и които позволяват на Fael да предлага персонализирани услуги на своите клиенти.

Fael информира Клиента за възможността да деактивира създаването на такива файлове чрез достъп до менюто за интернет конфигурация. Разбираемо е, че това ще попречи на клиента да продължи с онлайн покупката.

 

ЧЛЕН 14 – Свързаност

Настоящите Общи условия за продажба обхващат всички клаузи, съставляващи настоящите Общи условия за продажба. Ако една или повече разпоредби на настоящите Общи условия за продажба се считат за невалидни или са обявени за невалидни по силата на закон, подзаконов акт или след решение на компетентен съд, останалите разпоредби остават в пълна сила.

 

ЧЛЕН 15 – Приложимо право и юрисдикция

Настоящите Общи условия за продажба се подчиняват на италианското законодателство.

Всеки спор, който не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, се отнася под изключителната юрисдикция на съда по местоживеене или местопребиваване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако се намира на територията на държавата.

Във всеки случай по желание може да се прибегне до процедурите по медиация съгласно Законодателен декрет 28/2010 за разрешаване на спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящите условия за продажба.

 

Общи условия за продажба, актуализирани на 25 май 2021 г

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security