fbpx

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Fael Security srl Via Ettore Majorana, 4 – 72100 BRINDISI
ДДС № 01305650747

Информация за обработката на лични данни
съгласно чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (“ОРЗД”)
В съответствие с чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 на ЕС (“ОРЗД” или “Регламента”) и като цяло в съответствие с принципа на прозрачност, заложен в самия Регламент, Fael Security srl предоставя следната информация относно обработката на лични данни. Това е обща информация, свързана с обработката на данните на доставчици, клиенти или други страни, които имат или се интересуват от бизнес отношения с Fael Security srl; подробна информация за конкретните цели на обработката е налична на сайта.

1. АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Администраторът на данни (т.е. субектът, който определя целите и средствата на обработката на лични данни) е FAEL SECURITY SRL, със седалище в BRINDISI, Via Ettore Majorana, 4 – P.IVA 01305650747, PEC: fael@pec.it, тел.+39.0831.546563, факс +39.0831.546674. За контакти, конкретно свързани със защитата на личните данни, включително упражняването на правата, посочени в раздел 8 по-долу, моля, използвайте следния електронен адрес: privacy@fael.com, на който изпращайте всички възможни запитвания.

2. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА
Личните данни могат да бъдат обработвани за следните цели:

 1. проследяване на искането на субекта на данни за контакт;
 2. сключване на договори и изпълнение на договорни задължения (към и в полза на Администратора) и следователно за цели, строго свързани с управлението на договорните отношения с вас, включително административни и счетоводни формалности и плащания (напр: придобиване на информация преди сключването на договор; извършване на операции въз основа на задълженията, произтичащи от сключения договор; за оперативни и управленски изисквания; за изисквания за контрол върху изпълнението на услугата; за проверка на редовността на данъците и вноските; за управление на спорове -договорни нарушения; предупреждения; споразумения; събиране на вземания; арбитраж; съдебни спорове и др.-) (договорни цели);
 3. Функционалност на уебсайта Fael Security srl

3. ВИД НА ОБРАБОТВАНИТЕ ДАННИ
Могат да бъдат обработвани следните категории данни:

 1. фамилия, име и дата на раждане, местоживеене и/или седалище;
 2. данъчен код и/или номер по ДДС;
 3. телефонен номер/електронен адрес/СЕП;
 4. данни за редовността на изпълнението на задълженията за заплащане и социално осигуряване;
 5. данни за сърфиране в www.fael.com / faelcopy.demolnw.it

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО
Не поражда задължение за предоставяне на данни, но ако не го направите, сключването на договор може да се окаже невъзможно. В контекста на договорните отношения, предоставянето на допълнителни необходими данни или актуализирането на вече предоставени данни, може да представлява договорно или правно задължение.
Правното основание за обработката може да бъде, че обработката е необходима за изпълнението на съществуващ договор със субекта на данните или на преддоговорни мерки, предприети по искане на субекта на данните, или за изпълнението на правно задължение, на което е подчинен администраторът на данни. В противен случай правното основание за обработката ще бъде съгласието (или липсата на възражение в конкретния случай на промотиране на продукти, подобни на вече закупените, като се използва имейл адресът, предоставен по време на покупката).

5. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ
Данните се събират от субекта на данните, т.е. данните, които ни предоставяте, както и тези, които произтичат от публични регистри (като Търговки регистър) или са извлечени от съответните органи във връзка с необходимите проверки на редовността на вноските и т.н.

Обработката ще се извършва:

 1. чрез използване на ръчни и автоматизирани системи;
 2. от лица или категории лица, упълномощени да изпълняват съответните задачи;
 3. с използването на подходящи мерки, за да се гарантира поверителността на данните и да се предотврати достъпът до тях на неупълномощени трети страни.

Вашите данни ще бъдат съхранявани за целия период на договорните отношения, а след прекратяването им – ограничени до данните, необходими към този момент – за уреждане на поетите договорни задължения и за изпълнение на всички възможни правни задължения и изисквания за защита, включително договорни, свързани с тях или произтичащи от тях.
В други случаи, продължителността на обработката ще варира – без да се засяга възможността за оттегляне на съгласието, с незабавно прекратяване на обработката, както е посочено в точка 8 по-долу – и е по-добре да се посочи в конкретната информация.
Няма автоматизирани процеси за вземане на решения.

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ
Събраните и обработени данни, могат да бъдат предоставяни единствено за целите, посочени по-горе, на

 1. всички лица, на които е признато право на достъп до такива данни по силата на нормативни разпоредби;
 2. служителите, сътрудниците и доставчиците на Администратора, като част от техните задължения и/или договорни задължения, свързани с изпълнението на договорните отношения с Вас; доставчиците на Администратора включват например банкови и кредитни институции, застрахователни дружества, правни консултанти, адвокати, данъчни консултанти и счетоводители, дружества за събиране на вземания, дружества, които откриват финансови рискове и извършват дейности по предотвратяване на измами, дружества, отговарящи за отчитането на електромери, дружества за отпечатване на сметки и пликове, дружества за доставка на сметки и т.н.; ако договорните Ви отношения с нас включват контакт с наши клиенти или трети страни, Вашите лични данни могат да бъдат предадени и на тези страни, доколкото това е необходимо за изпълнението на Вашите услуги.В случай че договорните Ви отношения с нас включват контакт с наши клиенти или трети страни, Вашите лични данни могат да бъдат съобщени и на тези страни, доколкото това е необходимо за изпълнението на Вашите услуги;
 3. когато това се изисква по закон, публични органи (включително данъчни органи), Социалноосигурителни институции и др.

7. МЯСТО НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ
Дейността по обработката се извършва на територията на Европейския съюз.
Извън това обстоятелство нямаме намерение да предаваме данни извън територията на Европейския съюз или на международна организация.

8. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ
Напомняме ви, че Общият регламент за защита на личните данни ви дава право да упражнявате следните права:

 1. достъп до лични данни (т.е. има право да получи безплатно информация за личните данни, съхранявани от Администратора, и за тяхната обработка, както и да получи копие от тях в достъпен формат);
 2. коригиране на данни (при поискване от ваша страна ще коригираме или допълним вашите данни – без изразяване на оценъчни елементи – които са неправилни или неточни, дори ако са станали такива, защото не са били актуализирани);
 3. оттегляне на съгласието (когато обработката се извършва въз основа на дадено от вас съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето)
 4. изтриване на данни (право да бъдеш забравен) (напр. данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени; обработени са незаконно; трябва да бъдат изтрити, за да се изпълни правно задължение; оттеглили сте се и няма друго правно основание за обработката; възразявате срещу обработката);
 5. ограничаване на обработката (в определени случаи – оспорване на точността на данните, през времето, необходимо за проверка; оспорване на законосъобразността на обработката с възражение срещу изтриване; необходимост от използване за Вашите права на защита, докато те вече не са полезни за целите на обработката; ако има възражение срещу обработката, докато се извършват необходимите проверки – данните ще бъдат запазени по такъв начин, че да могат да бъдат възстановени, ако е необходимо, но междувременно няма да могат да бъдат консултирани от Администратора, освен във връзка с валидността на Вашето искане за ограничаване);
 6. да възразите изцяло или частично срещу обработването на основание на законни основания (при определени обстоятелства все още можете да възразите срещу обработването на вашите данни, по-специално когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право да възразите по всяко време срещу обработването, включително профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Когато личните данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели на основания, свързани с конкретната ситуация, той или тя има право да възрази срещу обработването, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача с обществен интерес);
 7. преносимост на данните (когато обработването се основава на съгласие или на договор и се извършва с автоматични средства, по ваше искане ще получите в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат личните данни, които ви засягат, и ще можете да ги предадете на друг администратор на данни, без възпрепятстване от администратора на данни, на когото сте ги предоставили, и ако това е технически осъществимо, можете да поискате това предаване да се извърши директно от администратора на данни);
 8. подаване на жалба до надзорния орган (Орган за защита на личните данни – Гарант за поверителност).

Бриндизи, 25 май 2018 г.

Законният представител и администраторът на данни

За допълнителна информация и заявки се свържете с:
Fael Security srl., Via Ettore Majorana, 4 – 72100 BRINDISI
Тел. +39.0831.546563, факс: +39.0831.546674, електронна поща: privacy@fael.com

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security