fbpx

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL
Fael Security srl Via Ettore Majorana, 4 – 72100 BRINDISI
Adószám: 01305650747

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról
a 2016/679 EU-rendelet („GDPR”) 13. és 14. cikke értelmében
A 2016/679 EU-rendelet (“GDPR” vagy “rendelet”) 13. és 14. cikke értelmében, és általában a rendeletben meghatározott átláthatóság elvének megfelelően, A Fael Security srl a következő információkat nyújtja a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Ez olyan általános információ, amely a Fael Security srl-vel kereskedelmi kapcsolatban álló vagy abban érdekelt beszállítók, vevők vagy bármely esetben olyan alanyok adatainak feldolgozására vonatkozik; az adatkezelés konkrét céljaira vonatkozó részletes információk az oldalon érhetők el.

1. ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
Az adatkezelő (azaz az az alany, aki meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját) a FAEL SECURITY SRL, székhelye: BRINDISI, Via Ettore Majorana, 4 – P.IVA 01305650747, PEC: fael@pec.it, tel. +39.0831.546563, fax +39.0831.546674. Kifejezetten a személyes adatok védelmével kapcsolatos kapcsolattartásra, beleértve az alábbi 8. szakaszban meghatározott jogok gyakorlását is, kérjük, használja a következő e-mail címet: privacy@fael.com, ahová bármilyen kérdéssel fordulhat.

2. A FELDOLGOZÁS CÉLJA
A személyes adatok feldolgozása a következő célokból történhet:

 1. nyomon követi az érintett kapcsolattartási kérelmét;
 2. szerződések megkötése és szerződéses kötelezettségek teljesítése (az Adatkezelő felé és javára), tehát az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat kezeléséhez szigorúan kapcsolódó célokra, beleértve az adminisztratív és számviteli formalitásokat és teljesítéseket (pl: szerződéskötést megelőző információszerzés; a megkötött szerződésből eredő kötelezettségek alapján végzett műveletek végrehajtása; működési és irányítási követelmények; a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzési követelményei; az adó- és járulékszabályok szabályszerűségének ellenőrzése; viták kezelése – szerződésszegések; figyelmeztetések; egyezségek; követelésbehajtás; választottbírósági eljárás; jogviták stb.-) (szerződéses célokra);
 3. Fael Security srl weboldal funkciói

3. A FELDOLGOZOTT ADATOK TÍPUSA
A következő adatkategóriák feldolgozhatók:

 1. vezetéknév, keresztnév és születési hely, lakóhely és/vagy székhely;
 2. adószám és/vagy adószám;
 3. telefonszám/e-mail cím/PEC;
 4. a bér- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésének szabályszerűségére vonatkozó adatok;
 5. navigációs adatok a www.fael.com / www.faelsecurity.com weboldalon

4. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA ÉS AZ ÁTRUHÁZÁS KÖTELEZŐ JELLEGE
Nincs adatszolgáltatási kötelezettség, de ennek elmulasztása lehetetlenné teheti a szerződéskötést. A szerződéses kapcsolat keretében további szükséges adatok megadása vagy a már megadott adatok frissítése szerződéses vagy jogi kötelezettséget jelenthet.
Az adatkezelés jogalapja lehet, hogy az adatkezelés az érintettel fennálló szerződés teljesítéséhez vagy az érintett kérésére hozott szerződéskötést megelőző intézkedésekhez, illetve az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ellenkező esetben a feldolgozás jogalapja a hozzájárulás (vagy a tiltakozás hiánya a már megvásárolt termékekhez hasonló termékek promóciója esetén, a vásárláskor megadott e-mail cím felhasználásával).

5. ADATGYŰJTÉS, ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS ADATOK TÁROLÁSA
Az adatokat az érintettől gyűjtjük, azaz az Ön által megadott adatokat, valamint a nyilvános nyilvántartásokból (pl. CCIAA) származó vagy az illetékes hatóságoktól a járulékok szabályszerűségének szükséges ellenőrzése stb. során lekérdezett adatokat.

Az adatkezelésre az alábbiak szerint kerül sor:

 1. manuális és automatizált rendszerek alkalmazásával;
 2. a vonatkozó feladatok elvégzésére jogosult alanyok vagy személyek kategóriái szerint;
 3. megfelelő intézkedések alkalmazásával, amelyek garantálják az adatok bizalmas kezelését és megakadályozzák, hogy illetéktelen harmadik személyek hozzáférjenek az adatokhoz.

Az Ön adatait a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt tároljuk, a jogviszony megszűnése után pedig – az akkor szükséges adatokra korlátozva – a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, valamint az azzal kapcsolatos vagy abból eredő valamennyi lehetséges jogi kötelezettség és védelmi követelmény teljesítéséhez, beleértve a szerződéses kötelezettségeket is.
Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama – a hozzájárulás visszavonásának lehetőségének sérelme nélkül, az adatkezelés azonnali leállításával, a következő 8) pontban meghatározottak szerint – eltérő lehet, és jobban feltüntethető a konkrét tájékoztatóban.
Nincsenek automatizált döntéshozatali folyamatok.

6. ADATKÖZLÉS
Az összegyűjtött és feldolgozott adatok kizárólag a fent meghatározott célokból továbbíthatók a következőknek:

 1. minden olyan alany, akinek az ilyen adatokhoz való hozzáférési jogát a szabályozási rendelkezések elismerik;
 2. az Adatkezelő alkalmazottai, munkatársai és beszállítói, az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat teljesítésével kapcsolatos feladataik és/vagy szerződéses kötelezettségeik részeként; az Adatkezelő beszállítói közé tartoznak például a bank- és hitelintézetek, biztosítótársaságok, jogi tanácsadók, ügyvédek, adótanácsadók és könyvelők, behajtó cégek, pénzügyi kockázatokat felderítő és csalásmegelőzési tevékenységet végző cégek, mérőórák leolvasásával foglalkozó cégek, számlanyomtató és borítékoló cégek, számlakézbesítő cégek stb.; amennyiben a velünk fennálló szerződéses kapcsolata az ügyfeleinkkel vagy harmadik felekkel való kapcsolattartással jár, az Ön személyes adatait az ilyen feleknek is továbbíthatjuk, amennyiben ez a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges; amennyiben a velünk fennálló szerződéses kapcsolata ügyfeleinkkel vagy harmadik felekkel való kapcsolattartást foglalja magában, az Ön személyes adatait – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben – az érintettekkel is közölni lehet;​
 3. amennyiben a törvény előírja, hatóságok (beleértve az adóhatóságokat), társadalombiztosítási intézmények stb.

7. AZ ADATFELDOLGOZÁS HELYE
Az adatfeldolgozási tevékenység az Európai Unió területén történik.
Ezen a körülményen kívül nem áll szándékunkban az adatokat az Európai Unió területén kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

8. AZ ÉRINTETT JOGAI
Emlékeztetjük Önt, hogy a GDPR a következő jogok gyakorlására jogosítja fel Önt:

 1. a személyes adatokhoz való hozzáférés (azaz jogosult arra, hogy térítésmentesen tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által tárolt személyes adatokról és azok kezeléséről, valamint arra, hogy azokról hozzáférhető formátumban másolatot kapjon);
 2. az adatok helyesbítése (az Ön kérésére kijavítjuk vagy kiegészítjük az Ön hibás vagy pontatlan adatait – nem az értékelési elemek kifejezése -, még akkor is, ha azok azért váltak azzá, mert nem frissítettük őket);
 3. a hozzájárulás visszavonása (amennyiben az adatkezelésre az Ön által adott hozzájárulás alapján kerül sor, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül)
 4. az adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog) (pl. az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz képest, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy feldolgozták; az adatokat jogellenesen dolgozták fel; azokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell; Ön visszavonta, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak; Ön tiltakozik a feldolgozás ellen);
 5. az adatkezelés korlátozása (bizonyos esetekben – az adatok pontosságának vitatása az ellenőrzéshez szükséges idő alatt; az adatkezelés jogszerűségének vitatása a törléssel szemben; a felhasználás szükségessége az Ön védelemhez való jogaihoz, amíg azok már nem hasznosak az adatkezelés céljaira; ha az adatkezelés ellen tiltakozik, amíg a szükséges ellenőrzéseket elvégzik – az adatokat úgy tárolják, hogy szükség esetén visszaállíthatók legyenek, de addig az adatkezelő nem tekinthet be az adatokba, kivéve a korlátozásra irányuló kérésének érvényességét);
 6. részben vagy egészben tiltakozhat a feldolgozás ellen jogos okokból (bizonyos körülmények között Ön továbbra is tiltakozhat az adatai feldolgozása ellen, különösen, ha a személyes adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön bármikor jogosult tiltakozni a feldolgozás ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a személyes adatokat tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a saját helyzetével kapcsolatos okokból kezelik, joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges);
 7. az adatok hordozhatósága (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik, az Ön kérésére az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbíthatja anélkül, hogy az adatkezelő, akinek Ön az adatokat átadta, akadályozná, és amennyiben technikailag megvalósítható, az adattovábbítást közvetlenül az utóbbi végezheti el);
 8. panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz (Személyes adatok védelmét biztosító hatóság – Garante Privacy).

Brindisi, 2018. május 25.

A jogi képviselő és az adatkezelő

További információkért és kérésekért kérjük, forduljon a következő címre:
Fael Security srl., Via Ettore Majorana, 4 – 72100 BRINDISI
Tel. +39.0831.546563, Fax. +39.0831.546674, e-mail: privacy@fael.com

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security