fbpx

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Fael Security srl Via Ettore Majorana, 4 – 72100 BRINDISI
NR. TVA. 01305650747

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal
în temeiul art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (“RGPD”)
În conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul UE 2016/679 (“RGPD” sau “Regulamentul”) și, în general, în conformitate cu principiul transparenței stabilit în Regulamentul însuși, Fael Security srl oferă următoarele informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea sunt informații generale, referitoare la prelucrarea datelor furnizorilor, clienților sau oricăror alte părți care au sau sunt interesate să aibă relații de afaceri cu Fael Security srl; informații detaliate privind scopurile specifice de prelucrare sunt disponibile pe site.

1. OPERATORUL DE DATE ȘI DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR
Operatorul de date (adică persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal) este FAEL SECURITY SRL, cu sediul social în BRINDISI, Via Ettore Majorana, 4 – P.IVA 01305650747, PEC: fael@pec.it, tel. +39.0831.546563, fax +39.0831.546674. Pentru contacte legate în mod specific de protecția datelor cu caracter personal, inclusiv pentru exercitarea drepturilor prevăzute în secțiunea 8 de mai jos, vă rugăm să utilizați următoarea adresă de e-mail: privacy@fael.com, la care vă rugăm să adresați orice întrebări pe care le aveți.

2. SCOPUL PRELUCRĂRII
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. pentru a da curs solicitării persoanei vizate de a fi contactată;
 2. încheierea de contracte și îndeplinirea obligațiilor contractuale (către și în beneficiul operatorului) și, prin urmare, în scopuri strict legate de gestionarea relației contractuale cu dumneavoastră, inclusiv formalitățile și îndeplinirea formalităților administrative și contabile (de ex: dobândirea de informații înainte de încheierea unui contract; efectuarea de operațiuni pe baza obligațiilor care decurg din contractul încheiat; pentru cerințe operaționale și de gestionare; pentru cerințe de control privind prestarea serviciului; pentru verificarea regularității fiscale și a contribuțiilor; pentru gestionarea litigiilor -încălcări contractuale; avertismente; înțelegeri; decontări; colectare de creanțe; arbitraj; litigii juridice etc.-) (scopuri contractuale);
 3. Funcționalitatea site-ului web Fael Security srl

3. TIPUL DE DATE PRELUCRATE
Pot fi prelucrate următoarele categorii de date:

 1. numele, prenumele și data nașterii, locul de reședință și/sau locul de desfășurare a activității;
 2. codul fiscal și/sau numărul de TVA;
 3. număr de telefon/adresa de e-mail/PEC;
 4. date privind regularitatea îndeplinirii obligațiilor salariale și de securitate socială;
 5. date de navigare pe site-ul www.fael.com / faelcopy.demolnw.it

4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII ȘI CARACTERUL OBLIGATORIU AL FURNIZĂRII
Nu există nicio obligație de a furniza date, dar nerespectarea acestei obligații poate face imposibilă încheierea unui contract. În contextul relației contractuale, furnizarea de date suplimentare necesare sau actualizarea datelor deja furnizate poate constitui o obligație contractuală sau legală.
Temeiul juridic al prelucrării poate fi faptul că prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract existent cu persoana vizată sau a unor măsuri precontractuale luate la cererea persoanei vizate sau pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus operatorul de date. În caz contrar, temeiul juridic al prelucrării va fi consimțământul (sau lipsa de opoziție în cazul special al promovării unor produse similare celor deja achiziționate, utilizând adresa de e-mail furnizată în momentul achiziției).

5. METODE DE COLECTARE, PRELUCRARE ȘI STOCARE
Datele sunt colectate de la persoana în cauză, adică sunt datele pe care ni le furnizați, precum și cele care rezultă din registrele publice (cum ar fi CCIAA) sau cele preluate de la autoritățile relevante în legătură cu verificările necesare privind regularitatea contribuțiilor etc.

Prelucrarea va fi efectuată:

 1. prin utilizarea de sisteme manuale și automate;
 2. de către persoane sau categorii de persoane autorizate să îndeplinească sarcinile relevante;
 3. prin utilizarea unor măsuri adecvate pentru a garanta confidențialitatea datelor și pentru a împiedica accesul la acestea de către terți neautorizați.

Datele dvs. vor fi stocate pe întreaga durată a relației contractuale și, după încetarea relației – în limita datelor necesare în acel moment – pentru soluționarea obligațiilor contractuale asumate și pentru îndeplinirea tuturor posibilelor obligații legale și cerințe de protecție, inclusiv a celor contractuale, legate de sau care decurg din aceasta.
În alte cazuri, durata prelucrării va fi diferită- fără a aduce atingere posibilității de retragere a consimțământului, cu încetarea imediată a prelucrării, astfel cum se specifică la punctul 8 de mai jos – și este mai bine indicată în informațiile specifice.
Nu există procese decizionale automatizate.

6. COMUNICAREA DATELOR
Datele colectate și prelucrate pot fi comunicate, exclusiv în scopurile specificate mai sus, către:

 1. toate persoanele cărora li se recunoaște dreptul de acces la aceste date în temeiul dispozițiilor de reglementare;
 2. angajații, colaboratorii și furnizorii operatorului, în cadrul atribuțiilor și/sau obligațiilor lor contractuale legate de îndeplinire a relației contractuale cu dumneavoastră; furnizorii operatorului includ, cu titlu de exemplu, instituții bancare și de credit, companii de asigurări, consultanți juridici, avocați, consultanți fiscali și contabili, companii de colectare a creanțelor, companii care detectează riscurile financiare și desfășoară activități de prevenire a fraudelor, companii responsabile de citirea contoarelor, companii de tipărire și împachetare a facturilor, companii de livrare a facturilor etc.; în cazul în care relația contractuală cu noi implică contactul cu clienții noștri sau cu terți, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, comunicate acestor părți în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea serviciilor dumneavoastră;
 3. în cazul în care legea o cere, autoritățile publice (inclusiv autoritățile fiscale), instituțiile de securitate socială etc.

7. LOCUL DE PRELUCRARE A DATELOR
Activitatea de prelucrare are loc pe teritoriul Uniunii Europene.
În afara acestor circumstanțe, nu există nicio intenție de a transfera date în afara teritoriului Uniunii Europene sau către o organizație internațională.

8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Vă reamintim că RGPD vă oferă posibilitatea de a vă exercita următoarele drepturi:

 1. accesul la datele cu caracter personal (și anume, veți avea dreptul de a obține, în mod gratuit, informații despre datele cu caracter personal deținute de operator și despre prelucrarea acestora, precum și de a obține o copie a acestora într-un format accesibil);
 2. rectificarea datelor (la cererea dumneavoastră, vom corecta sau completa datele dumneavoastră – fără a exprima elemente de evaluare – care sunt incorecte sau inexacte, chiar dacă au devenit astfel din cauza faptului că nu au fost actualizate);
 3. revocarea consimțământului (în cazul în care prelucrarea este efectuată pe baza consimțământului dat de dumneavoastră, vă puteți revoca consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării efectuate înainte de revocare)
 4. ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) (de exemplu, datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; au fost prelucrate ilegal; trebuie șterse pentru a îndeplini o obligație legală; v-ați retras și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării);
 5. limitarea prelucrării (în anumite cazuri – contestarea exactității datelor, în timpul necesar pentru verificare; contestarea legalității prelucrării cu opoziție la ștergere; necesitatea utilizării pentru drepturile dumneavoastră de apărare, în timp ce acestea nu mai sunt utile în scopul prelucrării; în cazul în care există opoziție la prelucrare, în timp ce se efectuează verificările necesare – datele vor fi păstrate astfel încât să poată fi restabilite dacă este necesar, dar, între timp, nu pot fi consultate de către operator decât în legătură cu valabilitatea cererii dumneavoastră de limitare);
 6. vă opuneți opune, în totalitate sau parțial, prelucrării din motive legitime (în anumite circumstanțe, puteți încă să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, în special în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice din motive legate de situația sa particulară, persoana în cauză are dreptul de a se opune prelucrării, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public);
 7. portabilitatea datelor (în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automatizate, la cererea dumneavoastră, veți primi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care vă privesc și le puteți transmite unui alt operator de date, fără ca operatorul de date căruia i le-ați furnizat să vă împiedice și, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca această transmitere să fie efectuată direct de către acesta din urmă);
 8. depunerea unei plângeri la autoritatea de supraveghere (Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal – Garant Privacy).

Brindisi, 25 mai 2018

Reprezentantul legal și operatorul de date

Pentru informații suplimentare și solicitări, vă rugăm să contactați:
Fael Security srl, Via Ettore Majorana, 4 – 72100 BRINDISI
Tel. +39.0831.546563, Fax +39.0831.546674, e-mail: privacy@fael.com

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security