fbpx

Οι Πιστοποιήσεις μας

Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης είναι το αποτέλεσμα μιας εταιρικής επιλογής που αποδίδει πρωταρχική σημασία στα ζητήματα της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες, της ασφάλειας και της υγείας στον εργασιακό χώρο, μέσω της υιοθέτησης αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων και πιστοποιήσεων.

Επιπλέον, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο αναπτύχθηκε με την προσέγγιση των επιχειρηματικών διαδικασιών, επιτρέπει στη Fael να προσδιορίζει, να διατηρεί και να βελτιώνει ένα δυναμικό οργανωτικό μοντέλο διαχείρισης από μια ενιαία και λειτουργική προοπτική για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πιθανές στρατηγικές.

Η συνεχής επίβλεψη, η κατάλληλη μέτρηση τωνδεικτών των επιδόσεων, η σχολαστική εκτέλεση των εσωτερικών επιθεωρήσεων, η εμπεριστατωμένη ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων και η άμεση εφαρμογή των ενεργειών διόρθωσης και βελτίωσης μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιδόσεις της εταιρείας μας όσον αφορά την ασφάλεια, την ικανοποίηση των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών.

Η ευελιξία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καθιστά επίσης δυνατή τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με πολυάριθμους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και νομοθεσίες.

Όλος ο κύκλος παραγωγής στη Fael καλύπτεται από πιστοποιήσεις ποιότητας. Η εταιρεία λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και χρησιμοποιεί διεθνείς αρχές πιστοποίησης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κανονισμοί της εταιρείας

Ο παρών κανονισμός της εταιρείας καταρτίζεται και συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιταλικού νόμου 20.05.1970 αριθ. 300 (καθεστώς των εργαζομένων) και βάσει όλων των νομικών ρυθμίσεων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων.

Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

 • Οργάνωση καλύτερης και αποτελεσματικότερης επιχειρηματικής διαχείρισης
 • Δυνατότητα επίτευξης όλων των στόχων της εταιρείας, τόσο των συλλογικών όσο και των ατομικών από την εταιρεία και τους υπαλλήλους
 • Δημιουργία κλίματος διαφάνειας και αμοιβαίου σεβασμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ταυτόχρονα τη βελτίωση της παραγωγικότητας κάθε ανθρώπινου, τεχνικού και οικονομικού πόρου που απασχολείται στην εταιρεία
 • Δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διαχείριση του προσωπικού που είναι σε θέση να αποδίδει τη σωστή αξία σε κάθε επιμέρους πόρο σύμφωνα με το νόμο, τις εταιρικές συμφωνίες και το ρόλο κάθε εργαζομένου.

 ,

«κάθε εργαζόμενος έχει την υλική και ηθική υποχρέωση να συνεργάζεται για την ευημερία της επιχείρησης»

Δείτε το έγγραφο
Fael Security

Διεθνές πρότυπο ποιότητας UNI EN ISO 9001:2015

Κάθε διαδικασία, από το σχεδιασμό έως την παραγωγή και την εμπορία, είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας UNI EN ISO 9001:2015.

 • Κατηγορία: εγκατάσταση παραγωγής
 • Πλεονεκτήματα για τον πελάτη:
  • Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι σαφή και στη διάθεση του πελάτη
  • Οι ευθύνες του κατασκευαστή είναι σαφείς και καθορισμένες
  • Αξιοπιστία του προϊόντος, καθώς οι απαιτήσεις δοκιμών για όλες τις πιστοποιήσεις αυξάνουν το επίπεδο των προτύπων ποιότητας
  • Εύκολη σύγκριση των επιδόσεων των προϊόντων
 • Πλεονεκτήματα για την εταιρεία:
  • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μέσω της βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών
  • Αυξημένη ανταγωνιστικότητα στην αγορά μέσω πιστοποιήσεων που τη διακρίνουν από μια μη πιστοποιημένη εταιρεία.

Δείτε το Πιστοποιητικό
Fael Security

Πρότυπο ασφαλείας ISO 45001:2018

Το πρότυπο για την επαγγελματική ασφάλεια και προστασία της υγείας ISO 45001:2018 επιτρέπει την δημιουργία ενός συνόλου διαδικασιών, μέσων, πόρων και δραστηριοτήτων που οδηγούν στον έλεγχο των κινδύνων στον χώρο εργασίας και στην πρόληψή τους. Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία αποτελούν νέες προκλήσεις οικονομικής ανταγωνιστικότητας για κάθε οργανισμό.

 • Κατηγορία: εγκατάσταση παραγωγής
 • Πλεονεκτήματα για τον πελάτη:
  • Οι ευθύνες του κατασκευαστή είναι σαφείς και καθορισμένες
 • Πλεονεκτήματα για την εταιρεία:
  • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μέσω της βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών
  • Αυξημένη ανταγωνιστικότητα στην αγορά μέσω πιστοποιήσεων που τη διακρίνουν από μια μη πιστοποιημένη εταιρεία.

Δείτε το Πιστοποιητικό
Fael Security

Κώδικας δεοντολογίας

Ο Κώδικας δεοντολογίας είναι ένα έγγραφο που περιέχει και καθορίζει τα ηθικά και κοινωνικά πρότυπα τα οποία πρέπει να τηρούν όλοι οι εργαζόμενοι της Fael Security Srl καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει τα πρότυπα να γίνονται σεβαστά. Δεν πρόκειται για υποχρεωτικό μέσο αλλά για προαιρετικό.

Δείτε το έγγραφο
Fael Security

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΗΜΗ

Η FAEL Security Srl κατέχει την αξιολόγηση νομιμότητας 2 ΑΣΤΕΡΩΝ

Η εταιρική φήμη κατέχει πλέον βασικό ρόλο στη ζωή κάθε επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια, η μάχη για την εδραίωση της «καλής» φήμης μιας εταιρείας έχει μετατοπιστεί σε πολλά επίπεδα , περιλαμβάνει όλο και πιο σύνθετες και δομημένες πτυχές και απαιτεί επαγγελματίες ιδιαίτερα αφοσιωμένους στη φροντίδα της «φήμης».

Για να βοηθηθούν οι εταιρείες στην ολοένα και πιο σύνθετη διεκδίκηση της φήμης τους, υπάρχουν όλο και περισσότερα εργαλεία και πόροι, πολλά από τα οποία έχουν συχνά το χαρακτηριστικό των πιστοποιήσεων και εκδίδονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ένας από τους οποίους είναι η λεγόμενη αξιολόγηση νομιμότητας, η οποία παρέχεται από τηνAGCM (ιταλική Αρχή ανταγωνισμού).

Η αξιολόγηση νομιμότητας είναι ένα μη επαχθές εργαλείο για τις εταιρείες, σχεδιασμένο να προάγει μια κουλτούρα δεοντολογίας στον επιχειρηματικό κόσμο με έναν μηχανισμό που αποσκοπεί στην επιβράβευση των εταιρειών που μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν όλο και πιο υψηλά πρότυπα νομιμότητας.

Η αξιολόγηση νομιμότητας είναι ένα εργαλείο που εισήχθη το 2012 για τις ιταλικές εταιρείες, με στόχο την προώθηση και την εισαγωγή αρχών ηθικής συμπεριφοράς στον εταιρικό τομέα, μέσω της απονομής μιας «αναγνώρισης» - που μετράται σε «αστέρια» - ενδεικτικής του σεβασμού στη νομιμότητα από τις εταιρείες που έχουν υποβάλει αίτηση και, γενικότερα, του βαθμού προσοχής που δίνεται στην ορθή διαχείριση της επιχείρησής τους.

Δείτε το έγγραφο
Fael Security

Πολιτική απορρήτου ΓΚΠΔ

Δείτε το έγγραφο
Fael Security
Fael Security