fbpx

Sostenibilità

Fael Security

Корпоративна устойчивост се отнася до нова концепция за предприемаческата дейност, според която крайната цел на стопанската дейност не може да се състои само в максимизиране на печалбата (обикновено краткосрочна цел), а трябва да се разшири до създаването на стойност в дългосрочен план.

С други думи, една устойчива компания,трябва да се стреми не само да създава икономическа възвръщаемост за собствениците и акционерите, но и да осигурява социални ползи (равен достъп до ресурси и възможности за отделния работник) и ползи за околната среда (работа по начин, щадящ околната среда, за да се избегнат отпадъци и замърсяване).

Освен това самото производство на стоки и услуги трябва да бъде насочено към подобряване на качеството на живот на хората и на обществото като цяло.

Въпреки тези намерения, практикуването на корпоративна устойчивост не означава пренебрегване на традиционните счетоводни и финансови аспекти: без грижа за тези аспекти, предприятията са обречени на преждевременно напускане на пазара, като по този начин нямат възможност да продължат пътя на екологична и социална устойчивост, който са поели.

Напротив, важно е устойчивото предприятие да генерира печалби и резултати, така че излишъкът да може да се реинвестира в процеси, ориентирани към околната среда, работниците и местните общности.

Трябва да се отбележи също, че мениджърите и изпълнителните директори все по-често получават финансови стимули, свързани с постигането на конкретни цели за устойчивост.

Fael Security

Performance ESG

Ангажиментът на компанията към ESG (Околната среда, социалната сфера и управление) се превърна в ключов елемент за разграничаване на пазара и стимулиране на интереса на медиите и самите служители.

Оценката на ESG е инструмент за измерване, предназначен да изясни на компаниите техните резултати в областта на околната среда, социалната сфера и управлението. Това не е оценка на ESG, а средство, което помага на организацията да разбере в коя стратегическа област да се намеси и как да го направи, за да изгради устойчив и печеливш подход стъпка по стъпка.

Visualizza il documento
Fael Security

Bilancio Energetico Aziendale

Енергийният баланс на компанията е основа за подробно познаване на енергийните характеристики на вашата компания, с възможност за интелигентни и систематизирани действия за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на отпадъците и емисиите на CO2.

Планиране на енергийния баланс на компанията означава идентифициране, количествено определяне и последващ анализ на потреблението на компанията, с цел спестяване или по-скоро оптимизиране на ресурсите. Целта на енергийния баланс на дружеството, е не само да се намалят разходите, но и да се повиши ефективността на управлението и производителността.

Visualizza il documento
Fael Security

Le Energie Rinnovabili

Инвестирахме във възобновяема енергия и ще продължим да го правим.

Покривите на нашите производствени съоръжения с площ 8000 кв.м се захранват изцяло от слънчева енергия.

Благодарение на фотоволтаичните панели с общ капацитет 4 MW покриваме 80 процента от нуждите си от електроенергия. По този начин избягваме отделянето на 3400 кг CO2 в атмосферата всяка година.

Заедно с Fael вие също така подкрепяте възобновяемата енергия.

Рециклирането на материали
Всички материали, които използваме за производството на нашите продукти, подлежат на рециклиране. Отпадъчните материали при обработката се използват умело в нови процеси.

Visualizza il documento
Fael Security

Green Economy

Чувството ни за отговорност и желанието ни да следваме иновативен път в името на екологичната устойчивост, ни накараха да стартираме проект заанализ, намаляване и неутрализиране на въздействието върху климата

Целите са 4 фундаментални точки:

  • Сътрудничество с непрекъснатите действия за намаляване и неутрализиране на емисиите на еквивалента на CO₂, чрез механизмите, предвидени в Протокола от Киото, и в съответствие с разпоредбите на "пакета за климата и енергията" на Европейския съюз и Парижкото споразумение;
  • Разработване на иновативни модели за Еко Дизайн и Екологична ефективност, които да се прилагат при проектирането на продуктите и управлението на процесите
  • Споделяне на инициативи, полезни за разпространение и подобряване на екологичната устойчивост при производството, дистрибуцията и маркетинга на продуктите, също така в сътрудничество с по-широки производствени вериги, дистрибуторски вериги, търговски асоциации и други органи или институции;
  • Сътрудничество при анализа на модела за изчисляване на въздействието на производството върху околната среда

Fael Security

Carbon Footprint di prodotto (CFP)

UNI EN ISO 14067:2018 и Fael Security Srl

 

FAEL SECURITY SRL направи първата важна стъпка в посока намаляване на емисиите на парникови газове, като получи сертификат за съответствие Carbon Footprint UNI EN ISO 14067:2018 за продукта "Плъзгаща врата CROSSWALK 120"

Въглеродният отпечатък на продукта (CFP) определя количествено емисиите на парникови газове (GHG - Greenhouse Gases) на дадена стока или услуга и се дефинира като сума от общите емисии и поглъщания на парникови газове от системата, която произвежда продукта, през целия му жизнен цикъл.
Въглеродния отпечатък на продукта е доброволен пазарен инструмент, чийто референтен документ е стандартът UNI EN ISO 14067:2018, който определя изискванията и насоките за количествено определяне на Въглеродния отпечатък на продукта, въз основа на международните референтни стандарти за проучвания за Оценка на жизнения цикъл-LCA.
Основните точки на ISO 14067 обхващат: референтни принципи, методология за количествено определяне на Въглеродния отпечатък на продукта и доклад за проучване на Въглеродния отпечатък на продукта. Въглероднният отпечатък на продукта, се основава на проучвания за оценка на жизнения цикъл-LCA, чийто анализ се ограничава до емисиите, които оказват влияние върху изменението на климата, и се изразява в еквиваленти на CO2.
Проучването взема предвид емисиите, свързани с добива и обработката на суровината, както и тези, свързани с производството, транспорта, употребата и крайното изхвърляне на продукта.
Въглероднният отпечатък на продукта CFP дава възможност да се определят най-критичните етапи по отношение на емисиите на парникови газове, което дава възможност за прилагане на мерки за намаляване на емисиите на парникови газове.

Основната цел на Fael Security Srl е да намали въглеродния си отпечатък чрез управление и промяна на методите на потребление и производство.

Fael Security

Waste Management

Управлението на отпадъците е съвкупност от процедури и методологии, насочени към управление на целия процес на образуване на отпадъци , от производството до крайното местоназначение, като по този начин включва фазите на събиране, транспортиране и третиране (рециклиране или обезвреждане) и завършва с повторната употреба на отпадъчните материали. Основната цел е, да се намали отрицателното въздействие върху човешкото здраве и да се намали въздействието върху околната среда.

L’End of Waste или краят на отпадъците, е незаменим елемент във валоризацията на отпадъците и неговото присъствие е допринесло за развитието на сектора на повторната употреба.  Една отлична компания за рециклиране и оползотворяване се превръща в такава, когато позволява на материалите да бъдат отново пуснати на пазара и да се конкурират със суровините.
Целият процес, позволява да се намали потреблението на природни ресурси и количеството на отпадъците, които трябва да се изхвърлят. Пътят на Fael Security Srl започна през 2020 г., а резултатите, постигнати през 2021 г. в Управление на отпадъците, са повече от задоволителни.

Visualizza il documento
Fael Security

Fotovoltaico

FAEL SECURITY SRL удвои ефективната мощност на своята фотоволтаична система до 200 kWp в STC.

Общото годишно производство на централата сега е 261 200 kWh в STC, като по този начин се избягва изхвърлянето в атмосферата на повече от 130 300 KG Co2 - газ, отговорен за парниковия ефект.

Едно от предимствата на фотоволтаика е, че той може да драстично да намали разходите за електроенергия. Всъщност, енергията произведена от слънчевите панели, се използва директно за производствени дейности, като се избягва необходимостта от закупуване на все по-скъпа енергия от електрическата мрежа.

Фотоволтаиците са основният източник на чиста енергия, който днес помага на компаниите да намалят своя екологичен отпечатък.

Fael Security Srl преследва целта си за нулеви емисии.

Това е амбициозна цел, която поставя нулевата нетна стойност до 2050 г. и която ни поставя в челните редици на италианските компании по пътя им към декарбонизация.

Fael Security
Fael Security