fbpx

Βιωσιμότητα

Fael Security

Η εταιρική βιωσιμότητα αναφέρεται σε μια νέα αντίληψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την οποία ο απώτερος στόχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν μπορεί να συνίσταται μόνο στη μεγιστοποίηση του κέρδους (ένας τυπικά βραχυπρόθεσμος στόχος), αλλά πρέπει να επεκτείνεται στη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα.

Με άλλα λόγια, μια βιώσιμη εταιρεία δεν πρέπει να στοχεύει μόνο στη δημιουργία οικονομικής απόδοσης για τους ιδιοκτήτες και τους μετόχους, αλλά πρέπει επίσης να εξασφαλίζει κοινωνικά οφέλη (ισότιμη πρόσβαση στους πόρους και τις ευκαιρίες για τον κάθε εργαζόμενο) και περιβαλλοντικά οφέλη (εργασία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο για την αποφυγή αποβλήτων και ρύπανσης).

Επιπλέον, η ίδια η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Παρά τις προθέσεις αυτές, η πρακτική της εταιρικής βιωσιμότητας δεν σημαίνει, ωστόσο, την παραμέληση των παραδοσιακών λογιστικών και χρηματοοικονομικών πτυχών: χωρίς αυτές τις πτυχές, οι εταιρείες είναι καταδικασμένες σε πρόωρη έξοδο από την αγορά χωρίς, συνεπώς, να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την πορεία της περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας που έχουν αναλάβει.

Αντιθέτως, είναι σημαντικό μια βιώσιμη επιχείρηση να παράγει κέρδη και επιδόσεις, ώστε το πλεόνασμα να μπορεί επίσης να επενδυθεί εκ νέου σε διαδικασίες προσανατολισμένες προς το σεβασμό στο περιβάλλον, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινότητες.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι διευθυντές και τα στελέχη λαμβάνουν όλο και περισσότερο οικονομικά κίνητρα που συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βιωσιμότητας.

Fael Security

Επιδόσεις ESG

Η δέσμευση της FAEL SECURITY SRL για την ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) έχει καταστεί βασικό στοιχείο για τη διαφοροποίησή της στην αγορά και την τόνωση του ενδιαφέροντος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ίδιων των εργαζομένων.

Η αξιολόγηση ESG είναι ένα εργαλείο μέτρησης που έχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει τις εταιρείες για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διοικητικές επιδόσεις τους. Δεν πρόκειται για στοιχείο βαθμολόγησης, αλλά για ένα μέσο που βοηθά τους οργανισμούς να κατανοήσουν σε ποιον στρατηγικό τομέα πρέπει να παρέμβουν και με ποιον τρόπο, προκειμένου να οικοδομήσουν βήμα προς βήμα μια βιώσιμη και επιτυχημένη προσέγγιση.

Δείτε το έγγραφο
Fael Security

Ενεργειακό ισοζύγιο

Το ενεργειακό ισοζύγιο των εταιρειών είναι η βάση για την πλήρη επίγνωση της ενεργειακής απόδοσης μιας εταιρείας, με τη δυνατότητα έξυπνης και συστηματικής δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των αποβλήτων και των εκπομπών CO2.

Ο σχεδιασμός του ενεργειακού ισοζυγίου των εταιρειών σημαίνει τον εντοπισμό, την ποσοτικοποίηση και στη συνέχεια την ανάλυση της κατανάλωσης μιας εταιρείας με σκοπό την εξοικονόμηση ή μάλλον τη βελτιστοποίηση των πόρων. Ο στόχος του ενεργειακού ισοζυγίου των εταιρειών δεν είναι μόνο η μείωση του κόστους αλλά και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και της παραγωγικότητας.

Δείτε το έγγραφο
Fael Security

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Έχουμε επενδύσει και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι στέγες των 8.000 τετραγωνικών μέτρων των εγκαταστάσεων παραγωγής μας τροφοδοτούνται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.

Χάρη στα φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος 4 MW, καλύπτουμε το 80% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την εκπομπή 3.400 κιλών CO2 στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο.

Με τη Fael υποστηρίζετε κι εσείς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ανακύκλωση των υλικών
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των προϊόντων μας είναι σε μεγάλο βαθμό ανακυκλώσιμα. Τα απόβλητα υλικά της επεξεργασίας επαναχρησιμοποιούνται επιδέξια σε νέες διεργασίες.

Δείτε το έγγραφο
Fael Security

Πράσινη οικονομία

Το αίσθημα ευθύνης και η προθυμία μας να ακολουθήσουμε μια καινοτόμο πορεία στο όνομα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, μας οδήγησαν στην έναρξη ενός έργου ανάλυσης, μείωσης και εξάλειψης των επιπτώσεων στο κλίμα

Οι στόχοι είναι τα εξής 4 θεμελιώδη σημεία:

  • Συνεργασία στις δράσεις συνεχούς μείωσης και εξάλειψης των ισοδύναμων εκπομπών CO₂, μέσω των μηχανισμών που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο και σύμφωνα με τις διατάξεις της «δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας του Παρισιού,
  • Ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων οικολογικού σχεδιασμού και οικολογικής αποδοτικότητας που θα εφαρμόζονται στο σχεδιασμό των προϊόντων μας και στη διαχείριση των σχετικών διαδικασιών
  • Κοινοποίηση χρήσιμων πρωτοβουλιών για τη διάδοση και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην παραγωγή, τη διανομή και την εμπορία των προϊόντων, σε συνεργασία επίσης με ευρύτερες αλυσίδες παραγωγής, αλυσίδες διανομής, εμπορικές ενώσεις και άλλους φορείς ή ιδρύματα,
  • Συνεργασία στην ανάλυση του μοντέλου για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής

Fael Security

Αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων (CFP)

UNI EN ISO 14067:2018 και Fael Security Srl

 ,

H FAEL SECURITY SRL έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας το πιστοποιητικό συμμόρφωσης UNI EN ISO 14067:2018- Αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων για το προϊόν «Συρόμενη πόρτα CROSSWALK 120»

Το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων ποσοτικοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG -Greenhouse Gases) ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας και ορίζεται ως το άθροισμα των συνολικών εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου από το σύστημα που παράγει ένα προϊόν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.
Το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων είναι ένα εθελοντικό εργαλείο της αγοράς, του οποίου σημείο αναφοράς είναι το πρότυπο UNI EN ISO 14067:2018. Το συγκεκριμένο πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον ποσοτικό προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα, με βάση τα διεθνή πρότυπα αναφοράς για τις μελέτες αξιολόγησης κύκλου ζωής (ΑΚΖ).
Τα βασικά σημεία του ISO 14067 καλύπτουν τις αρχές αναφοράς, τη μεθοδολογία για τον ποσοτικό προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων και την έκθεση της μελέτης του. Το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων βασίζεται σε μια μελέτη ΑΚΖ, η ανάλυση της οποίας περιορίζεται στις εκπομπές που έχουν αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και εκφράζεται σε όρους ισοδύναμου CO2.
Η μελέτη λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές που σχετίζονται με την εξόρυξη και την επεξεργασία της πρώτης ύλης, τις εκπομπές που σχετίζονται με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη χρήση και την τελική διάθεση του προϊόντος.
Το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων επιτρέπει τον εντοπισμό των πιο κρίσιμων σταδίων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή μέτρων μείωσής τους.

Η Fael Security Srl έχει ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μέσω της διαχείρισης και της διαφοροποίησης των μεθόδων κατανάλωσης και παραγωγής.

Fael Security

Διαχείριση αποβλήτων

Η διαχείριση των αποβλήτων είναι το σύνολο των διαδικασιών και μεθοδολογιών που αποσκοπούν στη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής αποβλήτων, από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό, περιλαμβάνοντας έτσι τις φάσεις της συλλογής, της μεταφοράς και της επεξεργασίας (ανακύκλωση ή διάθεση) και καταλήγοντας στην επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων υλικών. Κύριος στόχος είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το«End of Waste» ή το τέλος των αποβλήτων, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την αξιοποίηση των αποβλήτων και η παρουσία του έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα της επαναχρησιμοποίησης.  Μια εταιρεία ανακύκλωσης και ανάκτησης βελτιστοποιείται όταν επιτρέπει την επανεισαγωγή των υλικών στην αγορά και καθώς και τον ανταγωνισμό τους με τις πρώτες ύλες.
Ολόκληρη η διαδικασία επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και της ποσότητας των αποβλήτων που πρέπει να απορριφθούν. Το ταξίδι της Fael Security Srl ξεκίνησε το 2020 και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2021 στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων ήταν περισσότερο από ικανοποιητικά.

Δείτε το έγγραφο
Fael Security

Φωτοβολταϊκά

H FAEL SECURITY SRL διπλασίασε την πραγματική ισχύ του φωτοβολταϊκού της συστήματος σε 200 kWp σε συνθήκες STC.

Η συνολική ετήσια παραγωγή της μονάδας ανέρχεται πλέον σε 261.200 kWh σε STC, αποφεύγοντας τη διάθεση στην ατμόσφαιρα περισσότερων από 130.300 kg διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του αερίου που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι ότι μπορούννα μειώσουν δραστικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα, η ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες χρησιμοποιείται απευθείας για παραγωγικές δραστηριότητες, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη αγοράς ενέργειας από το ολοένα και πιο ακριβό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα φωτοβολταϊκά είναι η κύρια πηγή καθαρής ενέργειας που βοηθά σήμερα τις εταιρείες να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η Fael Security Srl στοχεύει σε ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ εκπομπές.

Ένας φιλόδοξος στόχος που στοχεύει στο Net Zero (μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας) έως το 2050 και μας βλέπει στην πρώτη γραμμή μαζί με τις ιταλικές εταιρείες στο ταξίδι τους για την απαλλαγή από τον άνθρακα.

Fael Security
Fael Security