fbpx

Dispozitat e përgjithshme

Këto kushte janë të vlefshme ekskluzivisht midis kompanisë Fael Security SRL, me zyrë të regjistruar në Via Ettore Majorana 4, 72100 Brindisi (Itali) VAT numër 01305650747, më pas referuar si ”Fael” dhe çdo personi që bën blerje online në faqen e internetit www.faelsecurity.com më pas referuar si ”KLIENT”. Këto kushte mund të jenë subjekt i ndryshimit dhe data e publikimit të së njëjtës në faqe është ekuivalente me datën e hyrjes në fuqi

Këto kushte qeverisin blerjet e bëra në faqen e internetit të www.faelsecurity.com, në përputhje me dispozitat e pjesës III, titulli III, kapitulli I, i Kodit të Konsumatorit, Dekreti Legjislativ nr. 206/2005, ndryshuar me Dekretin Legjislativ nr. 21/2014 dhe Dekreti Legjislativ nr. 70/2003 për tregtinë elektronike.

 

NENI 1 – Objekti i kontratës

Me këto terma dhe kushte të përgjithshme të shitjes, Fael shet dhe klienti blen në distancë mallrat e prekshme të lëvizshme të treguara dhe të ofruara për shitje në faqen e internetit të www.faelsecurity.com. Kontrata lidhet ekskluzivisht nëpërmjet internetit, nëpërmjet aksesit të klientit në adresën www.faelsecurity.com dhe ekzekutimit të një porosie blerjeje sipas procedurës së ofruar nga vetë faqja.

Klienti merr përsipër të lexojë, përpara se të konfirmojë porosinë e tij, këto kushte të përgjithshme të shitjes, në veçanti informacionin parakontraktor të dhënë nga Fael dhe t’i pranojë ato duke vendosur një flamur në kutinë e treguar.

 

NENI 2 – Informacion parakontraktual për konsumatorin – art. 49 të Dekretit Legjislativ 206/2005

Para se të përfundojë kontratën e blerjes, KLIENTI shqyrton karakteristikat e mallrave që ilustrohen në fletët individuale të produktit në momentin e zgjedhjes nga KLIENTI.

Përpara lidhjes së kontratës së blerjes dhe përpara vërtetimit të porosisë me “detyrim pagese”, KLIENTI informohet lidhur me:

– çmimin total i mallrave duke përfshirë taksat, me detaje të kostove të transportit dhe çdo kosto tjetër;

– metodat e pagesës;

– afatin brenda të cilit Fael merr përsiper dorëzimin e mallit;

– kushtet, termat dhe procedurat për ushtrimin e të drejtës së tërheqjes (art. 6 i këtyre kushteve) si dhe formulari standard i tërheqjes referuar në aneksin I, pjesa B e Dekretit Legjislativ 21/2014;

– informacion se KLIENTI do të duhet të përballojë koston e kthimit të mallrave në rast të tërheqjes;

– ekzistencën e garancisë ligjore të konformitetit për mallrat e blera;

– kushtet e ndihmës pas shitjes dhe garancive tregtare të ofruara nga Fael.

KLIENTI mundet në çdo kohë dhe në çdo rast përpara lidhjes së kontratës, të mbajë shënim informacionin në lidhje me Fael, adresën gjeografike, numrin e telefonit dhe faksit, adresën e e-mail, informacion që raportohet edhe më poshtë:

 

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Itali)

TVSH 01459520746

Tel./Fax +39 0831 546563

E-mail: fael@fael.com

 

NENI 3 – Përfundimi dhe efektiviteti i kontratës

Kontrata e shitjes konsiderohet e përfunduar me dërgimin nga Fael tek klienti i një e-maili që konfirmon porosinë. E-maili përmban të dhënat e klientit dhe numrin e porosisë, çmimin e mallit të blerë, kostot e transportit dhe adresën e dorëzimit në të cilën do të dërgohet malli dhe lidhjen për të qenë në gjendje të printojë dhe ruajë kopjen e këtyre kushteve.

KLIENTI ndërmerr të verifikojë korrektësinë e të dhënave personale që gjenden në to dhe të njoftojë menjëherë Fael për çdo korrigjim.

Fael përpiqet të përshkruajë dhe të paraqesë sendet e shitura në vend në mënyrën më të mirë të mundshme. Megjithatë, mund të ketë disa gabime, pasaktësi ose dallime të vogla midis faqes dhe produktit aktual. Për më tepër, fotografitë e produkteve të paraqitura në www.faelsecurity.com nuk përbëjnë një element kontraktual, pasi ato janë vetëm përfaqësuese.

Fael ndërmerr dorëzimin e mallit brenda 30 ditëve nga dërgimi i postës elektronike të konfirmimit të porosisë tek KLIENTI.

 

NENI 4 – Disponueshmëria e produkteve

Disponueshmëria e produkteve i referohet disponueshmërisë aktuale në kohën kur KLIENTI vendos porosinë. Megjithatë, kjo disponueshmëri duhet të konsiderohet thjesht treguese, sepse, për shkak të pranisë së njëkohshme të disa përdoruesve në faqe, produktet mund t’u shiten klientëve të tjerë para se të konfirmohet porosia.

Edhe pasi të jetë dërguar e-maili i konfirmimit të porosisë i dërguar nga Fael, mund të ketë raste të pavlefshmërisë së pjesshme ose totale të mallit. Në këtë rast, KLIENTI do të informohet menjëherë me e-mail.

Nëse KLIENTI kërkon anulimin e porosisë, duke i dhënë fund kontratës, Fael do të rimbursojë shumën e paguar brenda 14 ditëve nga dita në të cilën Fael mori dijeni për vendimin e klientit për ndërprerjen e kontratës.

 

NENI 5 – Metodat e pagesës

Çdo pagesë nga KLIENTI mund të bëhet vetëm me transfertë bankare, PayPal ose me para në dorëzim.

Në rast të pagesës deri në PayPal, pagesa aktuale do të bëhet në momentin e konfirmimit të porosisë dhe pranimit të pagesës.

 

NENI 6 – Çmimet

Të gjitha çmimet e shitjes së produkteve të treguara në faqen e internetit www.faelsecurity.com janë të shprehura në Euro dhe përfshijnë TVSH-në, dhe aty ku është e aplikueshme, kontributin e WEEE.

Kostot e transportit detar nuk përfshihen në çmimin e blerjes, por janë treguar dhe llogaritur në momentin e përfundimit të procesit të blerjes para se të kryhet pagesa.

KLIENTI pranon të drejtën e Fael për të modifikuar çmimet e tij në çdo kohë, megjithatë mallrat do të faturohen në bazë të çmimeve të treguara në faqe në momentin e krijimit të porosisë dhe të treguara në emailin konfirmues të dërguar nga Fael te KLIENTI.

Në rast të një gabimi IT, manual, teknik ose të ndonjë natyre tjetër që mund të çojë në një ndryshim thelbësor, të paparashikuar nga Fael, në çmimin e shitjes publike, që e bën atë të tepruar ose qartësisht të papërfillshëm, urdhri i blerjes do të konsiderohet i pavlefshëm. dhe anulohet dhe shuma e paguar nga KLIENTI do të kthehet brenda 14 ditëve. nga dita e anulimit.

 

NENI 7 – E drejta e tërheqjes

Në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, KLIENTI ka të drejtë të tërhiqet nga blerja pa asnjë penalitet dhe të specifikojë arsyen, brenda 14 ditëve nga data e marrjes së produkteve.

KLIENTI që ka ndërmend të ushtrojë të drejtën e tërheqjes duhet të njoftojë Fael me anë të një deklarate eksplicite, e cila mund të dërgohet me postë të regjistruar me njohjen e faturës.

Klienti gjithashtu mund të ushtrojë të drejtën e tërheqjes duke dërguar çdo deklaratë eksplicite që përmban vendimin për tërheqje nga kontrata ose në mënyrë alternative duke dërguar formularin standard të tërheqjes, të referuar në shtojcën I, pjesa B, Dekreti Legjislativ 21/2014 (jo i detyrueshëm) teksti i të cilit raportohet më poshtë:

Forma e tërheqjes model sipas art. 49, paragrafi 1, shkronja h)

(plotësoni dhe ktheni këtë formular vetëm nëse dëshironi të tërhiqeni nga kontrata)

 

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Itali)

TVSH 01459520746

Tel./Fax +39 0831 546563

E-mail: fael@fael.com

 

Unë/ne (*) njoftojmë (*) tërheqjen nga kontrata ime/jonë (*) e shitjes së mallrave/shërbimeve të mëposhtme (*)

– Porositur më (*)/marrë në (*)

– Emri i konsumatorit(ve)

– Adresa e konsumatorit(ve)

– Nënshkrimi i konsumatorit(ve) (vetëm nëse ky formular dërgohet në version letre)

– Data

(*) Fshijeni formulimin e papërdorur.

Në rast të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes, KLIENTIT i kërkohet të kthejë mallrat brenda 14 ditëve nga dita në të cilën ai i ka komunikuar Faelit synimin e tij për t’u tërhequr nga kontrata në përputhje me art. 57 të Dekretit Legjislativ 206/2005.

Mallrat duhet të kthehen me shpenzimet tuaja tek:

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Itali)

Kostot direkte të kthimit të produkteve përballohen nga KLIENTI. Kostoja llogaritet të jetë maksimumi rreth 300.00 (treqind/00) euro.

Mallrat duhet të kthehen të paprekura, në paketimin origjinal, të plota në të gjitha pjesët e tij (përfshirë paketimin dhe çdo dokumentacion dhe pajisje aksesore: manuale, kabllo, etj.) dhe të plotësohen me dokumentacionin tatimor bashkëngjitur. Pa cenuar të drejtën për të verifikuar përputhshmërinë me sa më sipër, Fael do të rimbursojë shumën e produkteve që i nënshtrohen tërheqjes brenda një periudhe maksimale prej 14 ditësh, duke përjashtuar çdo kosto të transportit të jashtëm.

Siç kërkohet nga art. 56 paragrafi 3 i Dekretit Legjislativ 206/2005, ndryshuar me Dekretin Legjislativ 21/2014, Fael mund të pezullojë rimbursimin deri në marrjen e mallit ose derisa klienti të ketë demonstruar se i ka dërguar mallrat përsëri në Fael.

Fael do të bëjë rimbursimin duke përdorur të njëjtat mjete pagese të zgjedhura nga KLIENTI në momentin e blerjes. Në rastin e pagesës së kryer nga transferta bankare, dhe nëse KLIENTI ka ndërmend të ushtrojë të drejtën e tij/saj të tërheqjes, ai/ajo duhet të sigurojë Fael, duke aksesuar seksionin e kontaktit me ne, me detajet bankare: IBAN, SWIFT dhe BIC të nevojshme për Fael për të bërë rimbursimin.

 

NENI 8 – Garancia ligjore e konformitetit

Në rast të marrjes së produkteve që nuk përputhen me porositë ose janë me defekt, KLIENTI ka të drejtë të ketë përputhjen e produktit të restauruar pa pagesë duke riparuar ose zëvendësuar produktin. Klienti mund ta ushtrojë këtë të drejtë nëse defekti bëhet i dukshëm brenda dy viteve nga dorëzimi i mallit dhe raporton defektin në Fael brenda 7 ditëve nga zbulimi.

Më pas, klientit do t’i duhet të procedojë me krijimin e një çështjeje në adresën e e-mailit fael@fael.com . Në rast të një produkti me defekt ose jo konformist, Fael do të organizojë, me shpenzimet e veta, mbledhjen e produktit, në përputhje me disponueshmërinë e KLIENTIT.

 

NENI 9 – Garanci tregtare

Të gjitha produktet e paraqitura në faqen e internetit www.faelsecurity.com përfitojnë, përveç garancisë ligjore të përputhjes së përmendur në nenin e mëparshëm, nga një garanci tregtare, kohëzgjatja e së cilës tregohet në fletët e produktit të artikujve.

Për të përfituar ndihmë garancie, klienti duhet të mbajë faturën.

 

NENI 10 – Metodat e dorëzimit

Produktet do të dorëzohen me korrier ekspres në adresën e treguar nga KLIENTI në momentin e porosisë jo më vonë se 30 ditë nga data e marrjes nga klienti i postës elektronike të konfirmimit të porosisë dërguar nga Fael.

Për çdo porosi të vendosur në faqen e internetit të www.faelsecurity.com, Fael lëshon një faturë për mallrat e dërguara. Fatura mund të kërkohet me email. Fatura do të përmbajë informacionin e dhënë nga KLIENTI gjatë procesit të blerjes. Pasi të jetë lëshuar fatura, nuk do të jetë e mundur të bëhen ndryshime në të dhënat e treguara në faturë.

 

NENI 11 – Përgjegjësia

Fael nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për paefektshmërinë që i atribuohet forcës madhore apo rrethanave të paparashikuara, edhe nëse ato varen nga mosfunksionimet dhe joefikasitetet e rrjetit të internetit, në rast se nuk është në gjendje të ekzekutojë rendin brenda afateve kohore të përcaktuara në kontratë.

 

NENI 12 – Qasja në faqen e webit

KLIENTI ka të drejtë të hyjë në faqe për t’u konsultuar dhe për të bërë blerje. Çdo përdorim tjetër, në veçanti komercial, i faqes ose përmbajtjes së tij nuk është i lejuar. Integriteti i elementeve të kësaje faqe webi, qoftë audio apo vizual, dhe teknologjia e lidhur e përdorur mbeten pronë e Faelit dhe mbrohen nga të drejtat e pronësisë intelektuale.

 

NENI 13 – Cookies

Faqja e internetit www.faelsecurity.com përdor ”cookies”. Cookies janë skedarë elektronikë që regjistrojnë informacion në lidhje me navigimin e klientit në faqen e internetit (faqet e konsultuara, datën dhe orën e konsultimit, etj.) dhe që lejojnë Fael të ofrojë një shërbim të personalizuar për klientët e tij.

Fael informon Klientin për mundësinë e çaktivizimit të krijimit të skedarëve të tillë, duke hyrë në menunë e tyre të konfigurimit të Internetit. Kuptohet se kjo do të pengojë Klientin të procedojë me blerjen online.

 

NENI 14 – Tërësia

Këto Terma dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes përbëhen nga të gjitha klauzolat që i përbëjnë ato. Nëse një ose më shumë dispozita të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të Shitjes konsiderohen të pavlefshme ose shpallen të pavlefshme sipas ligjit, rregullores ose pas një vendimi nga një gjykatë që ka juridiksion, dispozitat e tjera do të vazhdojnë në fuqi dhe në fuqi të plotë.

 

NENI 15 – Ligji dhe juridiksioni i zbatueshëm

Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes janë subjekt i ligjit italian.

Çdo mosmarrëveshje që nuk mund të zgjidhet miqësisht do t’i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të Gjykatës së vendit të banimit ose të vendbanimit të KLIENTIT, nëse ndodhet në territorin e Shtetit.

Në çdo rast, është e mundur të përdoren në mënyrë opsionale procedurat e ndërmjetësimit të përmendura në Dekretin Legjislativ 28/2010, për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje që lind në interpretimin dhe ekzekutimin e këtyre kushteve të shitjes.

 

Kushtet e përgjithshme të shitjes janë përditësuar më 25 maj 2021

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security